Biobränsle

Biobränsle är skonsamt för miljön

Bio är grekiska för liv. Biobränsle betyder alltså levande bränsle och kan vara råvaror som bark, matavfall och ved eller råvaror som genomgått biologisk eller kemisk process, exempelvis pellets. Skogsindustrin är duktig på att använda bi- och restprodukter från den egna industrin, vilket är en anledning till varför användningen av biobränslen ökat i Sverige. Faktum är att skogsindustrin står för 90 % av förbrukningen av biobränslen.

I biobränsle finns mycket energi att ta till vara. Energin frigörs när biobränslet förbränns i pannor. Bostäder och lokaler runt om i landet värms upp genom att fjärrvärmeverk använder den frigjorda energin till att värma vattnet som sedan genererar värme. Biobränslen går i stora drag att dela i fem olika kategorier. Det finns bland annat trädbränslen, som kan vara både förädlade och oförädlade. Briketter och pellets är två exempel på förädlade trädbränslen, bark och energiskog är två exempel på oförädlade. Övriga kategorier biobränslen är biologiskt avfall, biodrivmedel och oljor, deponi- och rötgas samt returlutar- och tallbeckolja.

Forskare har länge lyft fram biobränslets fördelar, och de är lätta att hitta vid en jämförelse med fossila bränslen. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan fossila bränslen och den globala uppvärmningen. Biobränslen å andra sidan, påverkar inte atmosfärens koldioxidhalt vid förbränning. Det är den stora fördelen med biobränslen, eftersom förbränningen blir ett naturligt led i kretsloppet eftersom samtliga biobränslen är förnyelsebara. På senare tid har forskare även talat om nackdelarna med biobränsle. De menar, bland annat, att användandet av bekämpningsmedel ökar, att produktionen är dyr samt att konkurrensen om mark hårdnar – vilket missgynnar fattigare länder.

Det är inte alltid lätt att veta vilket ben man ska stå på, det finns ju för- och nackdelar med allt. Och så kommer det alltid att vara. Därför gäller det att hitta en balans någonstans däremellan. Dock får vi aldrig under några omständigheter bortprioritera miljön för våra egna intressen, för gör vi det är framtiden illa ute.

Biobränsle

biobränsle